Gói Bank-K1

-Giá: 10.000VND
-Xu Game: 100Xu
-Khuyến Mãi: 0Xu
-Tổng cộng: 100Xu

Gói Bank-K2

-Giá: 20.000VND
-Xu Game: 200Xu
-Khuyến Mãi: 0Xu
-Tổng cộng: 200Xu

Gói Bank-K3

-Giá: 30.000VND
-Xu Game: 300Xu
-Khuyến Mãi: 0Xu
-Tổng cộng: 300Xu

Gói Bank-A1

-Giá: 50.000VND
-Xu Game: 500Xu
-Khuyến Mãi: 30Xu
-Tổng cộng: 530Xu

Gói Bank-A2

-Giá: 70.000VND
-Xu Game: 700Xu
-Khuyến Mãi: 50Xu
-Tổng cộng: 750Xu

Gói Bank-A3

-Giá: 100.000VND
-Xu Game: 1000Xu
-Khuyến Mãi: 75Xu
-Tổng cộng: 1075Xu

Gói Bank-V1

-Giá: 200.000VND
-Xu Game: 2000Xu
-Khuyến Mãi: 160Xu
-Tổng cộng: 2160Xu

Gói Bank-V2

-Giá: 300.000VND
-Xu Game: 3000Xu
-Khuyến Mãi: 250Xu
-Tổng cộng: 3250Xu

Gói Bank-V3

-Giá: 500.000VND
-Xu Game: 5000Xu
-Khuyến Mãi: 400Xu
-Tổng cộng: 5400Xu

Gói Bank-V4

-Giá: 1.000.000VND
-Xu Game: 10000Xu
-Khuyến Mãi: 850Xu
-Tổng cộng: 10850Xu

Gói Bank-V5

-Giá: 2.000.000VND
-Xu Game: 20000Xu
-Khuyến Mãi: 1800Xu
-Tổng cộng: 21800Xu

Gói Bank-V6

-Giá: 5.000.000VND
-Xu Game: 50000Xu
-Khuyến Mãi: 5000Xu
-Tổng cộng: 55000Xu